ادامه انجام پروژه (تولید و فروش …) در نرم افزار سپیدار