محاسبه و ثبت بهای تمام شده و تسهیم هزینه های تولید