درس سوم: لایحه نویسی-بررسی عملی نکات مهم در لایحه نویسی