درس اول : صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر