عدم فعالیت

شرکت های فاقد فعالیت مالیات می پردازند؟ تفاوت عدم فعالیت بین اشخاص حقیقی و حقوقی: هر شخص حقوقی به محض ایجاد شدن یا اصطلاحا شخصیت متولد می شود اولین تکلیف مالیاتی که دارد ابطال تمبر سرمایه می باشد، ابطال تمبرسرمایه با اسنتاد به ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 که از اول سال …

عدم فعالیت ادامه »