پادکست ۱۰: ماده ۱ق.م.م اشخاص مشمول مالیات

maryam atashgahپادکست دهم: ماده ۱ق.م.م اشخاص مشمول مالیات

در این رشته پادکست ها قصد داریم مواد قانون مالیات های مستقیم را با زبانی ساده و دور از چهارچوب حقوقی شرح دهیم.

  • اشخاص مشمول مالیات چه کسانی هستند؟
  • مالکیت عین و مالکیت منافع به چه معناست؟