هـــمایش بـــزرگ

مـــشاوران مـــــالیاتی

این همایش در روز پنجشنبه تاریخ 28 مرداد در سالن سمینار دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.

3 کتاب

تخصصی

8 دوره

آموزش تخصصی

+ 1000 دقیقه

تولید آموزش رایگان

+ 5000 دانشجو

دوره‌های آموزشی

مریم آتشگاه l مشاوره و مدرس مالیاتی

درخواست مشاوره رایگان برای
ثـبت نام دوره‌هــای آمـوزشی

درخواست مشاوره رایگان برای
ثـبت نام دوره‌هــای آمـوزشی