تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی : به استناد ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی و یا غیرنقدی) دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس …

تحریر دفاتر قانونی ادامه »