||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

پادکست ۳: حسابداری حقوق و دستمزد

مالیات حقوق
maryam atashgahپادکست سوم- مباحث حسابداری حقوق و دستمزد

مباحث حسابداری حقوق و دستمزد

   بحث حسابداری حقوق و دستمزد چه جایگاهی در کسب و کارها داشته و بطور کلی چه کسانی با این مقوله درگیر هستند؟                                                                                                                         

در خصوص مالیات بردرآمد حقوق از منابع مالیتهای مستقیم هست که وقف ماده 82 تا 92 قانون مالیات های مستقیم، قوانین و مقرراتی برای آن وضع شده است. و مالیات بردرآمد حقوق در کسب وکارها جایگاه ویژه ای دارد.

این جایگاه از دو حیث مورد بررسی قرار می گیرد: 

اول (هزینه ای) : کارفرما با چالش  و موضوع مهمی به عنوان هزینه های قابل قبول روبرو هست و هر حقوق و دستمزدی که در سیستم های کسب وکار پرداخت می شود جدای از تاثیری که در میزان سود و بهای تمام شده دارد بحث چالش هزینه های قابل قبول در زمان های رسیدگی مالیاتی است.

دوم(تکلیف) : مالیات بردرآمد حقوق تکلیفی است که کارفرما از طرف کارگر انجام می دهد و همانطور که مستحضرید تکلیفی که قانون گذار وضع کرده است عدم ایفای جرائم و تبعات مالیاتی دارد که خود می تواند هزینه ساز باشد و می تواند بار مالی برای کسب و کار داشته باشد و به همین دلیل بسیار مهم می باشد .

برای این مبحث باید بدانیم مالیات بر حقوق چیست؟

مالیات حقوق درآمدی است که شخص حقیقی در ازای تسلیم نیروی کار خودش دریافت می کند که قانون گذار در ماده 82 به آن اشاره کرده است که چند نکته مهم وجود دارد.

1-درآمدی که شخص حقیقی یعنی یک شخص حقوقی معیار مالیات بردرآمد حقوق نخواهد بود.

2-در ازای تسلیم به شخص حقیقی و حقوقی یعنی اینکه کارفرما میخواهد شخصیت حقیقی باشد یا حقوقی تفاوتی نمی کند.

3-درقبال تسلیم نیروی کار یعنی شما باید نیروی کار باشید و کاری را انجام دهید. مثلاً شخص خودرو دارد و خودرو خودر را در اختیار دهید نه شخص خودتان قائم به شخص کارگر پس در مقابل، تسلیم نیروی کار هستید برحسب مدت یا کار انجام یافته است. 

 

به طور نقل یا غیر نقل این درآمد می تواند نقدی باشد یا غیر نقدی و تمام این موارد قانون مالیات بر درآمد حقوق سایه انداخته و تکلیف را گسترده کرده است. کارفرمایان باید به این تکلیف عمیقا دقیق شوند و دقت کنند چون تبعات هزینه ای و تکلیفی که وجود دارد برای آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.

درآمد مشمول مالیات از حقوق و مزایای دریافتی یک کارگر است چه مستعمر باشد یا غیر مستعمر که البته در این خصوص بحث معافیت هایی را هم دارد که سالانه وضع می شود و پس از کسر معافیت ها حقوق تعیین و مشخص می گردد .